Zamkowe Skrzaty - O nas

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” to przedszkole prywatne, które swoją działalność rozpoczęło w 2011 roku. Organem prowadzącym jest osoba prywatna - Dyrektor Generalny Barbara Dzienkiewicz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.


Placówka położona jest w centrum miasta, jednak z dala od zgiełku głównych ulic. Posiada doskonałe połączenie komunikacyjne praktycznie z każdej dzielnicy. Wkomponowana jest w osiedle domów jednorodzinnych, co nadaje przedszkolu charakter naturalności. Ogród przedszkolny jest usytuowany za budynkiem przedszkola, co jeszcze bardziej niweluje jakiekolwiek odgłosy dobiegające z ulicy. Poza bazą administracyjną w przedszkolu są dwie duże sale dydaktyczne – niezwykle kolorowe, pełne zabawek edukacyjnych i pomocy dydaktycznych. W każdej sali są kąciki zainteresowań, meble dostosowane do wzrostu dzieci. Dzieci mają do dyspozycji przestronną łazienkę, która znajduje się na korytarzu. Dodatkowo przedszkole posiada gabinet logopedyczny i salę gimnastyczną.


Działaniom opiekuńczym i dydaktyczno – wychowawczym poddanych jest 35 dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzieci podzielone są na dwa oddziały. W przedszkolu pracuje osiemnaście osób: Dyrektor Generalny, będący jednocześnie właścicielem placówki, 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym Dyrektor Przedszkola, który sprawuje nadzór pedagogiczny), 2 nauczycieli wspomagających, 6 nauczycieli zajęć dodatkowych, 3 nauczycieli zajęć specjalistycznych, 1 pomoc przedszkolna. Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne (wzbogacone licznymi kursami i szkoleniami) z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Nauczyciele pracujący w grupach realizują stopnie awansu zawodowego w oparciu o Kartę Nauczyciela. W chwili obecnej w placówce pracuje dwóch nauczycieli mianowanych, dwóch nauczycieli kontraktowych i dwóch nauczycieli stażystów. Przedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych realizowanych w ramach opłaty czesnego. Dzieci uczą się dwa razy w tygodniu (w poniedziałki i w piątki) języka angielskiego (od września 2014 r. w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego). Dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach z religii (czwartki i piątki). Raz w tygodniu są szachy (wtorki), rytmika (wtorki), zajęcia sportowe (środa) i taniec (czwartki). Dzieci wyłonione podczas przesiewowych badań logopedycznych uczęszczają dwa razy w tygodniu na indywidualną terapię logopedyczną (w poniedziałki i w środy). Terapia SI realizowana jest na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i odbywa się w poniedziałki, środy i piątki (dwa razy w tygodniu dla każdego dziecka).  Z kolei zajęcia rewalidacyjne prowadzone są codziennie przez nauczycieli wspomagających (oligofrenopedagogów). Ponadto współpracujemy z psychologiem, który w środy prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, a w piątki obserwuje dzieci na grupie i jest do dyspozycji rodziców.


Ramowy rozkład dnia określa sposób, w jaki dziecko spędza czas w przedszkolu. Wyznaczony jest czas na naukę, na zabawę i na odpoczynek. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, środowiskowej, społecznej, plastycznej, technicznej, muzycznej i ruchowej. Poza czasem przeznaczonym na naukę oraz na zabawy prowadzone lub inspirowane przez nauczyciela dzieci mają też czas na zabawy dowolne, dzięki którym uczą się funkcjonowania w grupie, wyzbywają się egocentrycznych postaw i budują relacje współpracy lub współzawodnictwa. Zabawy dowolne często przekształcają się w zabawy tematyczne (wzbogacające zasób słownictwa), konstrukcyjne (kształtujące wyobraźnię przestrzenną) lub manipulacyjne (usprawniające motorykę małą, doskonalące precyzję ruchów). Nauczyciele nie zapominają również jakże ważny dla dziecka jest pobyt na świeżym powietrzu. W związku z tym, dzieci uczestniczą w zabawie w ogrodzie przedszkolnym, dokonują obserwacji przyrodniczych i pogodowych w trakcie spacerów. Czerpią radość z zabawy nabywając odporności, ćwiczą spostrzegawczość, wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym świecie. Praca nauczycieli jest przemyślana i wynika z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej na dany rok szkolny. Plany miesięczne stanowią uszczegółowienie treści zawartych w planie pracy.


Nasze przedszkole jest na drodze rozwoju, kształtowania swoich tradycji, budowania wizerunku w środowisku. Chcemy iść z duchem czasu, nie zapominając jednak o tym, co zostało wypracowane i sprawdzone. Młody nauczyciel obeznany z nowoczesną technologią, nowinkami pedagogicznymi, pełen zapału i kreatywności tchnie życie w przedszkolną rzeczywistość. Z kolei doświadczony nauczyciel z bogatym bagażem doświadczeń, z krytycznym, lecz obiektywnym spojrzeniem na całokształt, wniesienie harmonię. Będzie służył radą i zachętą. Zachowanie takiej równowagi to nadrzędny cel naszego przedszkola. Będziemy dążyć do tego, aby na każdej grupie pracował nauczyciel doświadczony i nauczyciel na początku swojej kariery zawodowej. Ich współpraca, wzajemne uzupełnianie się otwiera szerokie horyzonty na przyszłość.


Dyrektor Generalny jako organ prowadzący finansuje działalność przedszkola. Zapewnia wynagrodzenie dla kadry, przeprowadza wszelkie prace remontowe, dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, doposaża sale w potrzebne sprzęty. Mieszkańcy miasta traktują placówkę jako instytucję o charakterze usługowym, która ma zapewnić dzieciom opiekę, naukę, wychowanie oraz zabawę na czas pobytu rodziców w pracy. Ze względu na dużą konkurencję przedszkole ma wysoko postawioną poprzeczkę. Nie stoimy w miejscu. Kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Placówka jest otwarta na potrzeby rodziców, co ma odzwierciedlenie w wydłużeniu godzin pracy przedszkola.

 

NASZE MOCNE STRONY

 

▪ realizacja programu adaptacyjnego

▪ wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale podnosząca swoje kwalifikacje

▪ zachowanie równowagi – połączenie doświadczenia z innowacyjnością

▪ atmosfera pracy (współpracy)

▪ bogata oferta zajęć dodatkowych realizowanych w ramach opłaty czesnego

▪ współpraca z rodzicami na wielu obszarach

▪ uroczystości przedszkole z kostiumami, barwną choreografią i pysznym poczęstunkiem

▪ promocja przedszkola w mediach lokalnych

▪ współpraca ze środowiskiem lokalnym

▪ mało liczne grupy

▪ liczba zajęć otwartych dla rodziców

▪ możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez telefon

 

KADRA PEDAGOGICZNA


Beata Radzińska - dyrektor przedszkola, nauczyciel wychowania przedszkolnego. W Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu "Zamkowe Skrzaty" pracuje od początku jego istnienia. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie II stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, kierunek: Dziennikarstwo. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Urszula Pawlak - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w grupie 2-3 latków. Nauczyciel mianowany z 34-letnim stażem pedagogicznym. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2004). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1997). Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Pedagogiki, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Początkowa. W trakcie pracy zawodowej ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego poszerzając swoją wiedzę i zdobywając nowe umiejętności.

Monika Lazarska - nauczyciel wychowania przedszkolnego. Pracuje w grupie 4-5 latków.

Małgorzata Wróblewska - nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog. Pracuje w grupie 4-5 latków. Nauczyciel kontraktowy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Publicznym Gimnazjum w Świerczach. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Pedagogicznych, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową oraz studia magisterskie II stopnia, kierunek: Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Pracuje z dziećmi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jak również z dziećmi, które takich orzeczeń i opinii nie posiadają, ale wymagają szczególnej uwagi i wspierania rozwoju ze względu na zaburzenia mowy czy zaburzenia w zakresie funkcjonowania motoryki małej. Zajęcia odbywają się na podstawie opracowanego przez zespół specjalistów indywidualnego programu edukacyjno - terapeutyczno. Każdy program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są codziennie i trwają łącznie do 30 minut. Każde dziecko ma założoną teczkę, w której znajdują się opracowane programy oraz prace dzieci wykonywane podczas zajęć. Teczki są do wglądu rodziców.

Hanna Olszewska - nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel mianowany z 13-letnim stażem pracy. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, gdzie uzyskała tytuł magistra Edukacji Początkowej. Absolwentka Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu, gdzie uzyskała tytuł licencjata Filologii angielskiej (2007). W ostatnich latach zajmuje się głównie nauczaniem języka angielskiego wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Praca z dziećmi to jej życiowa pasja. Dzieci są dla niej ogromną inspiracją. Na zajęciach z języka angielskiego realizowany jest bardzo konkretny i dość obszerny zakres materiału. Nauka odbywa się jednak w formie zabawy. W związku z tym dzieci przyswajają sobie pewną wiedzę i umiejętności zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Dzieci uczestniczą w grach, śpiewają piosenki, uczą się wierszyków i rymowanek. Na zajęciach wykorzystywane są ciekawe rekwizyty specjalnie dobrane do tematyki poszczególnych zajęć, mini - historyjki po angielsku, plansze z ilustracjami, karty obrazkowe, plakaty, płyty z muzyką, nagrody (np. naklejki). Realizowany program nauczania języka angielskiego skoncentrowany jest na sprawności rozumienia (słuchanie) oraz na zachętach do udzielania krótkich wypowiedzi (mówienie). Nauczanie języka angielskiego na poziomie przedszkolnym wymaga odrębnych metod, innych niż te stosowane w nauce języka na wyższych poziomach. Stosowane metody i techniki: metoda audiowizualna - uczenie się poprzez skojarzenie dźwięku z obrazem, metoda TPR (Total Physical Response) - uczenie się poprzez reagowanie całym ciałem, metoda dramy - uczenie się poprzez wcielanie się w role. Nauka języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest jak najbardziej uzasadniona i potrzebna. Dzieci na tym etapie edukacyjnym uczą się bardzo szybko, nauka sprawia im radość i przynosi zaskakujące efekty.

Jan Nowotka - nauczyciel rytmiki. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku (1999). Ukończył studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym, kierunek: kulturalno - oświatowy. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Pracował w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci z  Wadą Słuchu, w Gminnym Ośrodku Kultury w Sońsku. Obecnie pracuje w 5 przedszkolach w Ciechanowie. Gra na pianinie, keyboardzie, akordeonie i  gitarze.

Marian Rutkowski - instruktor szachów.

ks. Grzegorz Sieczka - nauczyciel religii.

Monika Klimkowska - terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła dwustopniowe szkolenie dające uprawnienia do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej oraz kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI.